Tràmits

L’enterrament o la incineració dels difunts requereix la màxima professionalitat. Qualsevol empresa funerària ha de complir uns protocols necessaris, fixats i inalterables. Cementiris Metropolitants CGC compleix amb la normativa vigent en el dret funerari en la gestió dels següents tràmits:

  • Concessió del dret funerari sobre nínxols, tombes i columbaris
  • Duplicats de títols del dret funerari
  • Transmissió del dret funerari mortis causa
  • Transmissió del dret funerari inter vivos
  • Designació de beneficiari del dret funerari
  • Renúncia del dret funerari
  • Canvi de dades del titular i domiciliació bancària de la taxa anual de conservació del cementiri